clock

Dzisiaj jest 01.03.2024 rok ,        godzina: 2:08 dudes     Dziś imieniny: Albina, Antoniny, Radosławy           Dołącz do Fizjo.e-Masaz.pl w FB

arrow

Obecnie znajdujesz się w : Podstronie » Zasady doboru środka, form i metod fizjoterapii


Linki sponsorowane
Linki sponsorowaneStoły do masażu

Stoły do masażu

Szkoła masażuPolecane produkty

Masaż

Wyszukiwarka

Twoja wyszukiwarka
arrow

Zasady doboru środka, form i metod fizjoterapii

Linki sponsorowane


Zasady doboru środka, form i metod fizjoterapii. Osoba rehabilitowana jako podmiot, podejście fizjoterapeuty do pacjenta. Ogólne zasady obowiązujące w fizjoterapii. Podstawy badania fizjoterapeutycznego.

Podmiotem procesu rehabilitacji jest osoba niepełnosprawna. Uznanie podmiotowości osoby niepełnosprawnej oznacza zainteresowanie jej stanem zdrowia przez państwo, reprezentowane przez orzekającego o tym lekarza.

1954 r. – dekret o powszechnym zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin - określał kompetencje komisji do spraw zatrudnienia i inwalidztwa: 1. ocena utraty zdolności do pracy 2. określenie grupy inwalidzkkiej, do której zaliczono daną osobę 3. ustalenie daty powstania inwalidztwa 4. ustalenie związku przyczynowego inwalidztwa z wypadkiem w zatrudnieniu lub choroba zawodową 5. kierowanie na leczenie 6.możliwość zatrudnienia w dotychczasowym lub innym zawodzie

1954-1997 1. powstały 3 grupy inwalidzkie 2. przybywa coraz więcej ulgi świadczeń dla osób niepełnosprawnych 3. 1996 - program reformy ubezpieczeń społecznych – pojęcie inwalidztwo zastąpiono pojęciem „niezdolność do pracy” – zmiana zasad orzekania o inwalidztwie – priorytetem stają się działania z zakresu rehabilitacji medycznej (rehabilitacja lecznicza-prewencja przedrentowa)

Badanie lekarskie rehabilitacyjne: 1. Wywiad chorobowy

2. Badanie przedmiotowe ogólne

3. Badanie rehabilitacyjne (ortopedyczno -neurologiczne) - ocena ogólna pacjenta (kontakt słowny, afektywny, mowa, ocena samodzielności w czynnościach życia codziennego i samoobsłudze)

- głowa – wygląd, symetria, kształt czaszki, twarzoczaszki, ocena funkcji nerwów czaszkowych

- tułów – symetria tułowia, ocena kręgosłupa, układu mięśniowego - kończyny górne – ułożenie (dowolne, przymusowe), ruchy czynne, bierne, zakresy ruchów w stawach, przykurcze, odruchy ścięgniste i okostnowe, napięcie mięśniowe, siła mięśniowa

- kończyny dolne – ułożenie (dowolne, przymusowe), ruchy czynne, bierne, zakresy ruchów w stawach, przykurcze, odruchy ścięgniste i okostnowe, napięcie mięśniowe, siła mięśniowa

- ocena postawy, wzorca chodu, sposobu poruszania się.

4. Diagnoza funkcjonalna: - rozpoznanie wstępne

- rozpoznanie ostateczne.

5.Cel leczenia

6. Zlecenie na zabiegi fizjoterapeutyczne.

Zlecenie lekarskie na zabiegi powinno składać się z trzech części::

I. Dane personalne pacjenta, tj. imię i nazwisko, wiek, miejsce zamieszkania.

2. Informacje o chorobie podstawowej i chorobach współistniejących. (określenie okresu choroby i aktywności procesu chorobowego, dane dotyczące wyników badań czynnościowych - serca, krążenia i płuc. Informacje o dotychczas stosowanych zabiegach fizjoterapeutycznych i reakcjach na nie. Informacje ogólne o stosowanych lekach - np. chory otrzymuje leki na nadciśnienie).

3. Dokładne określenie: rodzaju zabiegu, który ma zostać wykonany, dawki (sila i czas trwania zabiegu, częstotliwość i liczba zabiegów w serii), miejsca, w którym ma być wykonany zabieg, i sposobu jego wykonania.

OGÓLNE ZASADY OBOWIAZUJACE W FIZJOTERAPII !. Nie zaczyna się zabiegów fizjoterapeutycznych bez uprzedniego badania lekarskiego mającego na celu rozpoznanie choroby, rozważenie wskazań i przeciwwskazań do nich i wypisanie skierowania.

2. Większa cześć zabiegów fizjoterapeutycznych może być wykonywana tylko według zaleceń lekarza zawartych w skierowaniu na zabiegi.

3. Zabiegi fizjoterapeutyczne nie zastępują właściwego leczenia farmakologicznego czy operacyjnego. Stanowią jedynie postępowanie uzupełniające leczenie metodami klinicznej medycyny.

4. Zabiegi fizjoterapeutyczne wykonuje się w seriach, unikając polipragmazji zabiegowej.

5. Nie zleca się od razu całej serii zabiegów, lecz tylko kilka, po których wykonuje się lekarskie badanie kontrolne i ewentualnie koryguje dawkę lub zmienia się rodzaj zabiegu.

6. W odniesieniu do dawki zabiegu obowiązuje zasada: dawka powinna być tak duża, jak to jest konieczne, i równocześnie tak mała, jak tylko to jest możliwe.

7. Wykonujący zabieg ma obowiązek przystosować dawkę zabiegu podana przez lekarza do indywidualnej wrażliwości pacjenta.

8. Przy kierowaniu chorych na kompleksowe leczenie fizjoterapeutyczne do uzdrowiska obowiązuje zasada "kieruje się właściwego chorego do właściwego uzdrowiska i we właściwym czasie".

Zabiegów fizjoterapeutycznych nie wolno wykonywać bez zlecenia lekarza, Zlecenie to stanowi dokument, który musi być dołączony do kart zabiegowej.

Badanie fizjoterapeutyczne dla potrzeb kinezyterapii: 1. wywiad personalny (wiek - określa wydolność ogólną, zawód-pozwala na orientację czy powrót do wykonywanego zawodu będzie możliwy)

2. wywiad chorobowy - przekazuje lekarz leczący

3. wywiad socjalny (informacje o warunkach socjalno-bytowych, które rzutują na współpracę w leczeniu i usprawnianiu)

4. badanie: - pomiarów linijnych – długości i obwodów - pomiarów zakresu ruchu w stawach - oceny siły mięśniowej - oceny stanu funkcjonalnego narządu

Pomiary długości: 1. długość względna – ze stawem, którym badana kończyna łączy się z odpowiednią obręczą). 2. długość bezwzględna – bez ww. stawu 3. długość absolutna –tj. z ręka w kończynie górnej i stopą w kończynie dolnej 4. długość odcinkowa – określa długość części kończyny np. uda Badanie powinno dotyczyć pomiaru długości kończyny chorej i zdrowej. Częstotliwość badania: 1-2 pomiarów podczas pobytu pacjenta

Pomiary obwodów: Służą do oceny przyrostów bądź ubytków masy mięśniowej. Np. pomiar obwodu ramienia – badamy obwód mięśnia ramienia w jego najgrubszym miejscu: 1. wyszukiwanie największego obwodu ramienia (w kończynie zdrowej przy maksymalnym napięciu zginaczy-staw łokciowy w zgięciu) 2. odczytujemy wynik mierząc odległość poziomu pomiaru od wyrostka łokciowego ej powierzchni ramienia) 3. pomiar powtarza się na tej samej wysokości przy rozluźnieniu zginaczy stawu łokciowego - kończyna w wyproście Różnice między obu pomiarami w kończynie zdrowej pozwalają na ocenę kurczliwości badanego zespołu dynamicznego. Zachowując identyczne parametry, wykonuje się porównawczo badanie w drugiej kończynie górnej.

Częstotliwość pomiarów co 7-10 dni

Badanie zakresu ruchów w stawach. Zakres ruchu czynnego – jest wynikiem pracy mięśni odpowiedzialnych za jego wykonanie. Zakres ruchu biernego – jest efektem przyłożenia siły zewnętrznej.

Porównanie zakresów ruchów czynnego i biernego Pozwala na uzyskanie informacji dotyczących: - odczynów zapalnych - odruchowego napięcia mięśniowego - obniżenia siły mięśniowej

Ocena siły mięśniowej

TEST LOVETTA Test Lovetta został opublikowany w 1932 roku. 1. jest najbardziej rozpowszechnioną metodą subiektywnej oceny siły mięśniowej 2.opiera się na badaniu ręcznym poszczególnych mięśni w określonych pozycjach i przy określonym ruchu 3.w każdym ruchu jest jeden mięsień, który głównie za tę czynność odpowiada. Poprzez odpowiednią pozycję izoluje się go od innych mięśni synergistycznych.

Lovett rozróżnia następujące stopnie siły mięśnia:

0º - to brak czynnego skurczu mięśnia. 1º - ślad czynnego skurczu mięśnia. 2º - wyraźny skurcz mięśnia i zdolność wykonania ruchu przy pomocy i odciążenia odcinka ruchomego. 3º - zdolność do wykonywania ruchu czynnego samodzielnego z pokonaniem ciężkości danego odcina 4º - zdolność do wykonania czynnego ruchu z pewnym oporem 5º - prawidłowa siła, tj. zdolność wykonywania czynnego ruchu z pełnym oporem.

Skala ta może być wyrażona w procentach i wtedy:

0º = 0%
1º = 10%
2º = 25%
3º = 50%
4º = 75%
5º = 100%

Wyniki badania siły mięśni notuje się na specyficznym formularzu (Mz/Szp. 35 lub PDN 761-XI/58) Dla dokładniejszej oceny siły mięśni stosuje się stopnie pośrednie 2+, 3- wówczas gdy siłę oceniamy jako wyższą od 1º a mniejszą od następnego

W technice testowania uwzględnia się pozycję pacjenta, stabilizację odcinka w obrębie którego położony jest mięsień, metodyczne wykonanie czynności, stosowaniu odpowiedniego oporu uwzględniając wiek i ogólną sprawność przy badaniu na 4 i 5.

Wskaźnik Funkcjonalny „Repty” jest narzędziem uniwersalnym, służy do oceny samodzielności w szeregu schorzeń neurologicznych i narządu ruchu: 1. po urazach czaszkowo-mózgowych 2. u chorych z uszkodzeniem obwodowego układu nerwowego 3. z chorobami układu pozapiramidowego 4. z chorobami mięśni 5. z bólami krzyża 6. z artrozami 7. po amputacjach kończyn i in.

WFR kwalifikuje chorego do konkretnej kategorii niepełnosprawności (disability), określając zakres samodzielności i potrzeby pomocy. Chorzy, którzy w skali WFR uzyskali:

- od 1 do 2 punktów są w pełni niesamodzielni, całkowicie zależni od otoczenia, wymagają pomoc

- od 2,1 do 3,9 punktów są częściowo zależni od otoczenia, wymagają częściowej pomocy

- od 4 do 5,9 punktów są częściowo samodzielne, nie wymagają bezpośredniej pomocy

- od 6 do 7 punktów są w pełni samodzielne, nie wymagają żadnej pomocy.

Wskaźnik Funkcjonalny „Repty” Stosowany głównie do oceny wyników leczenia i rehabilitacji, oraz dla celów orzecznictwa

Samoobsługa : 1. Spożywanie posiłków 2. Dbałość o wygląd zewnętrzny i higienę osobistą 3. Kąpiel 4. Ubieranie górnej części ciała 5. Ubieranie dolnej „ „ 6. Toaleta Kontrola zwieraczy : 7. Oddawanie moczu 8. Oddawanie stolca Mobilność : 9. Przechodzenie z łóżka na krzesło lub na wózek inwalidzki 10. Siadanie na muszli klozetowej 11. Wchodzenie pod prysznic lub do wanny Lokomocja : 12. Chodzenie / jazda na wózku inwalidzkim 13. Schody Komunikacja : 14. Zrozumienie słuchowe lub wizualne 15. Mowa werbalna P u n k t a c j a : 7 pkt. Pełna niezależność (wykonywanie bezpiecznie i szybko) 5 Umiarkowana zależność (przez nadzór lub asekurację, z użyciem urządzeń pomocniczych) 3 Wymagana pomoc 1 Całkowita zależność (niesamodzielność) Wskaźnik funkcjonalny powstaje przez podzielenie sumy punktów przez 10 Możliwy wynik: 1,5 do 10,5

Skala „Repty” dla oceny stopnia uszkodzenia mózgu po udarze.

Skala Uszkodzeń „Repty”

Stosowana głównie dla prognozowania krotko- i długoterminowego

1. Świadomość: pełna 6 pkt reaguje na słabe bodźce 3 reaguje tylko na bodziec bolesny 0 2. Pytanie o miesiąc i wiek obie odpowiedzi prawidłowe 6 jedna odpowiedź prawidłowa 3 obie odpowiedzi złe 0 3. Polecenie zamknięcia lub otwarcia oczu i wyprostowania lub zgięcia palców: spełnia oba 6 spełnia jedno 3 nie spełnia 0 4. Ruchy gałek ocznych: pełne 6 niepełne 3 utrwalone zbaczanie 0 5. Pole widzenia: prawidłowe 6 częściowe niedowidzenie połowicze 3 całkowite niedowidzenie połowicze 0 6. Niedowład nerwu twarzowego: brak 6 częściowy 3 całkowity 0 7. Siła mięśniowa kończyny górnej (niedowładnej): pełna 9 niedowład nieznaczny 6 niedowład znaczny 3 bezwład 0 8. Siła mięśniowa kończyny dolnej: pełna 9 niedowład nieznaczny 6 niedowład znaczny 3 bezwład 0 9. Ataksja: brak 6 w jednej kończynie 3 w dwóch (górnej i dolnej) 0 10. Czucie bólu : prawidłowe 6 ból odczuwany jako dotyk 3 brak 0 11. Reakcje na bodźce wzrokowe czuciowe lub słuchowe prawidłowe 6 częściowe 3 brak 0 12. Dyzartria : brak 6 mowa bełkotliwa 3 mowa całkowicie niezrozumiała 0 13. Afazja : brak 9 częściowa 6 znaczna 3 całkowita 0 14. Napięcie mięśniowe : prawidłowe 4 znacznie spastycznie wzmożone w jednej kończynie 2 znacznie wzmożone w obu kończynach, lub wiotkie 0 15. Zwieracze : prawidłowe 9 częściowe nietrzymanie moczu i stolca 6 nietrzymanie moczu lub stolca 3 nietrzymanie moczu i stolca 0 Pozycje 7 i 8:

Badany uzyskuje 9 pkt jeżeli unosi kończynę górną do poziomu przez co najmniej 10 sek., zaś kończynę dolną do kąta 30 ° przez co najmniej 5 sek.[dodaj komentarz na forum]


   » powrót do poprzedniej strony

Aby otrzymywać najnowsze informacje :


Masaż tajski jest jedną z czterech gałęzi tradycyjnej medycyny Tajów.

Masaż tajski

Fizjoterapiaonline.pl serwis zajmujący się coraz bardziej popularnym tematem, jakim jest fizjoterapia.

Fizjoterapia


Gabinety masażu - baza gabinetów masażu
Rehabilitacja - serwis rehabilitacyjny
Forum fizjoterapia - fizjoterapia, fizjoterapeuci


Strona korzysta z plików cookies. Nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia przeglądarki. Administracja nie ponosi odpowiedzialności z zastosowania metod leczenia opisanych w witrynie. Witryna ma charakter informacyjny.