clock

Dzisiaj jest 02.10.2023 rok ,        godzina: 17:08 dudes     Dziś imieniny: Racheli, Sławy, Teofila           Dołącz do Fizjo.e-Masaz.pl w FB

arrow

Obecnie znajdujesz się w : Podstronie » Mięśnie kończyny górnej


Linki sponsorowane
Linki sponsorowaneStoły do masażu

Stoły do masażu

Stoły do masażu

Szkoła masażuPolecane produkty

Masaż

Wyszukiwarka

Twoja wyszukiwarka
arrow

Mięśnie kończyny górnej

Linki sponsorowane


Mięśnie kończyny górnej dzielimy na:

mięśnie obręczy kończyny górnej, mięśnie ramienia, mięśnie przedramienia, mięśnie ręki.

1. Mięśnie obręczy kończyny górnej.

Mięsień naramienny

jest to największy mięsień obręczy kończyny górnej. Leży najbardziej powierzchownie i obejmuje staw ramienny z przodu, góry i tylu. Jest kształtu trójkąta, którego podstawa leży dogłowowo i opiera się na obojczyku, wyrostku barkowym łopatki i grzebieniu łopatki. Wierzchołek jest skierowany ku dołowi do guzowatości naramiennej kości ramiennej.

Część obojczykowa zgina ramie, część barkowa odwodzi ramię, część łopatkowa prostuje ramię, to znaczy unosi ramie ku tyłowi. Mięsień jest unerwiony przez n. pachowy (C5-C6)

Mięsień podłopatkowy

wypełnia dół podłopatkowy. Nawraca ramie. Unerwiony przez nn. łopatkowe (C5 C7)

Miesień nadgrzebieniowy

wypełnia dół nadgrzebieniowy łopatki . Odwodzi i odwraca ramię . Jest unerwiony przez n. nadłopatkowy (C5-C6)

Mięsień podgrzebieniowy

wypełnia dół podgrzebieniowy łopatki. Odwraca ramie. Jest unerwiony tak, jak m. nadgrzebieniowy.

Mięsień obły większy

przywodzi i obraca do wewnątrz ramie. Unerwiony przez nn. podłopatkowe ( C5-C7 ) .

Mięsień obły mniejszy

jest unerwiony przez n. pachowy (C5 -C6). 2.

Mięśnie ramienia dzielą się na dwie grupy:

przednia i tylna. Ze względu na czynność przednią grupę nazywamy zginaczami, a tylna prostownikami.

Grupa przednia mięśni ramienia:

Mięsień kruczo-ramienny przywodzi, unosi oraz nawraca lub odwraca ramie. Jest unerwiony przez n. mięśniowo-skórny (C5 C7).

Mięsień dwugłowy ramienia leży na przedniej powierzchni ramienia. Podczas skurczu uwidacznia sie znacznym uwypukleniem. Jest mięśniem działającym na trzy stawy. W stawie ramiennym unosi ramie do przodu i odwodzi je. W stawie łokciowym zgina, a w stawie promieniowo-łokciowym odwraca. Unerwiony przez n. mięśniowo-skórny (C5-C7). c.

Mięsień ramienny jest przykryty mięśniem dwugłowym ramienia. Zgina przedramię. Unerwiony przez n. mięśniowo-skórny (C5-C7)

Mięśnie ramienia

Mięśnie ramienia dzielą się na dwie grupy;

a)grupa przednia -

Zawiera zginacze przedramienia. Należą do nich; leżący powierzchownie mięsień dwugłowy ramienia i znajdujący się pod nim mięsień ramienny. Trzeci należący do tej grupy mięsień kruczowo-ramienny nie wpływa na ruchy w stawie łokciowym, natomiast przewodzi i zgina ramię w stawie ramiennym.

Mięsień dwugłowy ramienia ( najmocniejszy)- rozpoczyna się na guzku nadpanewkowym łopatki głową długą ,a na wyrostku kruczym-głową krótką. Długie ściegno początkowe głowy przebiega śródstawowo pokryte torebką stawu ramiennego, po czym przechodzi przez bruzdę międzyguzkową, poniżej której obie głowy mięśnia dwugłowego łączą się ze soba. Wspólny przyczep końcowy mięśnia znajduje się na guzowatości kości promieniowej oraz w powięzi przedramienia, Mięsień zgina się i odwraca przedramię, ponadto głowa długa odwodzi ramię, a krótka przywodzi i zgina ramię.

b)grupę tylną mięśni ramienia tworzą głowy silnie rozwniętego mięśnia trójgłowatego ramienia. Głowa długa tego mięśnia rozpoczyna się na guzku podpanewkowym łopatki, głowa boczna ma przyczep na tylnej powierzchni kości ramiennej w górnej części trzonu, głowa przyśrodkowa przymocowywuj się na dolnej części powierzchni tylnej trzonu kości ramiennej. Między obiema głowami leży nerw promieniowy przebiegający w bruździe nerwu promieniowego kości ramiennej. Wszystkie trzy głowy mięśnia trójgłowego kończą się wspólnym ścięgnem na wyrostku łokciowym kości łokciowej. Mięsień trójgłowy ramienia jest bardzo silnym prostownikiem stawu łokciowego.

Mięśnie ramienia otacza powieź ramienia, od której odchodzą dwie przegrody międzymięśniowe przyczepiające się do kości ramiennej. Przegroda międzymięśniowa przyśrodkowa i boczna oddziela mięśnie zgnacze od prostowników.

Mięsień łokciowy stanowi część m. trójgłowego ramienia. Współdziała z mięśniem trójgłowym ramienia. Oba mięśnie są unerwione przez n. promieniowy (C7-C8)

Miesnie przedramienia • brachioradialis (m. ramienno-promieniowy) - przyczepia się do brzegu bocznego k. ramiennej w dolnym odcinku, do przegrody międzymięśniowej bocznej i kończy się tuż powyżej wyrostka rylcowatego k. promieniowej. Czynność : zgina w stawie łokciowym; w zależności od położenia przedramienia odwraca lub nawraca. Jego brzeg przedni ku dołowi ogranicza bruzdę promieniową przedramienia, w której leży t. promieniowa, 2 żyły, gałąź powierzchowna n. promieniowego i naczynia chłonne.

• extensor carpi radialis longus (m. prostownik promieniowy nadgarstka długi) - przyczepia się do brzegu bocznego i nadkłykcia bocznego k. ramiennej, do przegrody międzymięśniowej bocznej i kończy się na powierzchni grzbietowej podstawy II k. śródręcza. Czynność : zgina w stawie łokciowym, nieco nawraca przedramię; silnie zgina grzbietowo i odwodzi w stawie promieniowo-nadgarstkowym (jest antagonistą zginaczy palców).

• extensor carpi radialis brevis (m. prostownik promieniowy nadgarstka krótki) - przyczepia się do nadkłykcia bocznego k. ramiennej i powięzi przedramienia i dochodzi do powierzchni grzbietowej podstawy III k. śródręcza. Czynność : słabo zgina w stawie łokciowym; prostuje w stawie promieniowo-nadgarstkowym.

• supinator (m. odwracacz) - przyczepia się do grzebienia m. odwracacza na k. łokciowej; do więzadła obrączkowego k. promieniowej; do więzadła pobocznego promieniowego i do nadkłykcia bocznego k. ramiennej. Jego włókna obejmują od tyłu 1/3 górną k. promieniowej i kończą się na powierzchni tylnej, bocznej i przedniej powyżej i poniżej guzowatości k. promieniowej. Czynność : niezbyt silnie odwraca przedramię.

• extensor digitorum (m. prostownik palców) - rozpoczyna się na nadkłykciu bocznym k. ramiennej, więzadle pobocznym promieniowym, więzadle obrączkowym k. promieniowej i powięzi przedramienia. Jego ścięgna kierują się na podstawy powierzchni grzbietowych paliczków bliższych palców i przechodzą w rozścięgno grzbietowe, które przyczepia się do podstaw paliczków dalszych. Czynność : prostuje palce w stawach śródręczno-paliczkowych; odwodzi palce (nie działa bezpośrednio na stawy międzypaliczkowe; jest to zarezerwowane dla mm. glistowatych i międzykostnych). Jest najsilniejszym prostownikiem w stawie promieniowo-nadgarstkowym.

• extensor digiti minimi (m. prostownik palca małego) - rozpoczyna się wspólnie z poprzednim, kończy się na powierzchni grzbietowej podstawy paliczka bliższego palca V, przechodząc w rozścięgno grzbietowe.

• extensor carpi ulnaris (m. prostownik łokciowy nadgarstka) - przyczepia się do nadkłykcia bocznego k. ramiennej, więzadła pobocznego promieniowego, powięzi przedramienia i powierzchni tylnej k. łokciowej; kończąc się na podstawie V k. śródręcza.

• abductor pollicis longus (m. odwodziciel kciuka długi) - przyczepia się do powierzchni tylnej k. łokciowej, do błony międzykostnej i powierzchni tylnej k. promieniowej; dochodzi do podstawy I k. śródręcza, część ścięgna dochodzi do k. czworobocznej większej; częściowo łączy się ze ścięgnem prostownika krótkiego kciuka i wreszcie przechodzi w brzusiec m. odwodziciela krótkiego kciuka. Czynność : w stawie promieniowo-nadgarstkowym odwodzi, zgina dłoniowo. Odwodzi i odprowadza kciuk w stawie nadgarstkowo-śródręcznym I.

• extensor pollicis brevis (m. prostownik krótki kciuka) - przyczepia się do błony międzykostnej, powierzchni tylnej k. promieniowej i dochodzi do podstawy paliczka bliższego kciuka. Czynność : prostuje kciuk w stawie śródręczno-paliczkowym. Odwodzi kciuk i dłoń.

• extensor pollicis longus (m. prostownik długi kciuka) - rozpoczyna się na 1/3 środkowej tylnej powierzchni k. łokciowej i błonie międzykostnej przedramienia i dochodzi do podstawy paliczka dalszego kciuka. Czynność : słaby prostownik stawu promieniowo-nadgarstkowego; prostuje kciuk we wszystkich jego stawach; przywodzi kciuk współpracując z m. międzykostnym grzbietowym I.

• extensor indicis (m. prostownik wskaziciela) - rozpoczyna się na powierzchni tylnej k. łokciowej i błonie międzykostnej przedramienia poniżej przyczepu m prostownika długiego kciuka; łączy się ze ścięgnem dla wskaziciela od prostownika palców i kończy w rozcięgnie grzbietowym wskaziciela. Czynność : prostuje wskaziciel; w stawie promieniowo-nadgarstkowym prostuje odwodzi w stronę promieniową.

• pronator teres (m. nawrotny obły) - posiada dwie głowy : głowę ramienną, która rozpoczyna się na przegrodzie międzymięśniowej przyśrodkowej i nadkłykciu przyśrodkowym k. ramiennej oraz głowę łokciową, która przyczepia się do wyrostka dziobiastego; obie łączą się i dochodzą do powierzchni bocznej części środkowej k. promieniowej. Czynność : zgina w stawie łokciowym oraz nawraca przedramię.

• flexor carpi radialis (m. zginacz promieniowy nadgarstka) - przyczepia się do nakłykcia przyśrodkowego k. ramiennej i powięzi przedramienia, a kończy się na podstawie II k. śródręcza. Czynność : słabo zgina w stawie łokciowym; głównie zgina dłoniowo i odwodzi w stronę promieniową w stawie promieniowo-nadgarstkowym. Gdy ręka jest zgięta grzbietowo, a przedramię wyprostowane nawraca je.

• palmaris longus (m. dłoniowy długi) - przyczepia się do nadkłykcia przyśrodkowego k. ramiennej i powięzi przedramienia; kończy się w rozcięgnie dłoniowym. Czynność : słabo zgina w stawie promieniowo-nadgarstkowym, słabo nawraca przedramię; napina rozcięgno dłoniowe (za jego pośrednictwem zgina stawy dłoni i stawy śródręczno-paliczkowe).

• flexor carpi ulnaris (m. zginacz łokciowy nadgarstka) - posiada dwie głowy : ramienną i łokciową. Głowa ramienna rozpoczyna się na nadkłykciu przyśrodkowym k. ramiennej i powięzi przedramienia. Głowa łokciowa przyczepia się do tylnej powierzchni wyrostka łokciowego k. łokciowej i brzegu tylnego k. łokciowej; ścięgno końcowe dochodzi do k. grochowatej. Czynność : zgina i przywodzi w stawie promieniowo-nadgarstkowym. Uwaga!!! unerwiony przez n. łokciowy.

• flexor digitorum superficialis (m. zginacz palców powierzchowny) - ma dwie głowy : ramienno-łokciową (przyczepia się do nadkłykcia przyśrodkowego k. ramiennej i wyrostka dziobiastego k. łokciowej) oraz promieniową (przyczepia się do powierzchni przedniej końca bliższego k. promieniowej); włókna mięśnia odchodzą od łuku ścięgnistego rozpiętego między obiema głowami. Mięsień posiada cztery brzuśce, z których wychodzą 4 ścięgna biegnące pod troczkiem zginaczy przez kanał nadgarstka, dochodząc do paliczka bliższego dzieląc się na dwie odnogi. Ścięgno rozdwajając się tworzy szczelinę, przez którą przechodzi ścięgno zginacza głębokiego palców, który dochodzi do paliczka środkowego. (stąd nazwy : flexor perforans et perforatus, odpowiednio dla zginacza głębokiego i powierzchownego). Czynność : zgina w stawie promieniowo-nadgarstkowym; zgina stawy dłoni oraz przywodzi palce do palca środkowego.

• flexor digitorum profundus (m. zginacz głęboki palców) - rozpoczyna się na 2/3 górnych przedniej i przyśrodkowej powierzchni trzonu k. łokciowej oraz błonie międzykostnej przedramienia; kończy się na podstawach paliczków dalszych. Czynność : zgina i przywodzi w stawie promieniowo-nadgarstkowym; zgina wszystkie stawy dłoni. Uwaga !!! jest unerwiony podwójnie : przez gałąź nerwu pośrodkowego - nerw międzykostny przedni są unerwione dwa brzuśce od strony promieniowej (dla palców II i III); od strony łokciowej unerwia go nerw łokciowy (dla palców IV i V).

• flexor pollicis longus (m. zginacz długi kciuka) - przyczepia się do powierzchni przedniej k. promieniowej, błony międzykostnej przedramienia oraz nadkłykcia przyśrodkowego k. ramiennej, dochodząc do podstawy paliczka dalszego kciuka. Czynność : zgina i odwodzi dłoń w stawie promieniowo-nadgarstkowym; zgina kciuk we wszystkich jego stawach. Unerwiony jest przez gałąź n. pośrodkowego - nerw międzykostny przedni.

• pronator quadratus (m. nawrotny czworoboczny) - rozpościera się między1/4 dolnymi przednich powierzchni kości promieniowej i łokciowej. Czynność : słabo nawraca przedramię oraz zwiera powierzchnie stawowe obu stawów promieniowo-łokciowych. Jest unerwiony przez gałąź nerwu pośrodkowego - nerw międzykostny przedni.

Mięśnie dłoni

M. odwodziciel krótki kciuka (m. abductor brevis pollicis)
PP: kość łódeczkowata
PK: boczna strona bliższego paliczka kciuka
Czynność: odwodzi kciuk

M. przeciwstawiasz kciuka (m. opponens pollicis)
PP: kość czworoboczna większa
PK: brzeg boczny I kości śródręcza
Czynność: przeciwstawia kciuk pozostałym palcom

M. zginacz krótki kciuka (m. flexor pollicis brevis)
PP: głowa powierzchowna: troczek zginaczy
głowa głęboka: bruzda nadgarstka
PK: podstawa bliższego paliczka kciuka
Czynność: zgina kciuk w stawie śródręczno-paliczkowym

M. przywodziciel kciuka (m. adductor pollicis)
PP: głowa poprzeczna: powierzchnia dłoniowa III kości śródręcza;
głowa skośna: kość główkowata
PK: podstawa bliższego paliczka kciuka
Czynność: przywodzi kciuk do palca II

M. odwodziciel palca małego (m. abductor digiti minimi)
PP: kość grochowata
PK: podstawa bliższego paliczka palca małego
Czynność: odwodzi palec mały od palca IV

M. zginacz krótki palca małego (m. flexor digiti minimi)
PP: kość grochowata
PK: podstawa bliższego paliczka palca małego
Czynność: zgina palec w stawie śródręczno-paliczkowym

M. przeciwstawiacz palca małego (m. opponens digiti minimi)
PP: haczyk kości haczykowatej i troczek zginaczy
PK: brzeg łokciowy V kości śródręcza
Czynność: przybliża palec mały i przeciwstawia go kciukowi

M. dłoniowy krótki (m. palmaris brevis)
PP: rozcięgno dłoniowe
PK: skóra ponad kłębikiem
Czynność: marszczy skórę

Mm. glistowate (mm. lumbricales)
PP: ścięgna zginacza głębokiego palców
PK: rozcięgna grzbietowe palców II-V
Czynność: zgina palce w stawach śródręczno paliczkowych, prostuje w stawach między-paliczkowych.

Mm. międzykostne grzbietowe (mm. interossei dorsales)
PP: dwie głowy na dwóch sąsiednich kościach śródręcza
PK: rozcięgna grzbietowe palców II-IV
Czynność: odwodzi palce II i IV od palca III, odwodzi i przywodzi palec III, zgina palce w stawach śródręczno-paliczkowych i prostuje w stawach między-paliczkowych.

Mm. międzykostne dłoniowe (mm. interossei palmares)
PP: kości śródręcza II, IV, V
PK: rozcięgna grzbietowe palców II, IV, V
Czynność: przywodzi palce II, IV, V do palca III, zgina stawy śródręczno-paliczkowe i prostuje między paliczkowe


   » powrót do poprzedniej strony

Aby otrzymywać najnowsze informacje :


Masaż tajski jest jedną z czterech gałęzi tradycyjnej medycyny Tajów.

Masaż tajski

Fizjoterapiaonline.pl serwis zajmujący się coraz bardziej popularnym tematem, jakim jest fizjoterapia.

Fizjoterapia


Gabinety masażu - baza gabinetów masażu
Rehabilitacja - serwis rehabilitacyjny
Forum fizjoterapia - fizjoterapia, fizjoterapeuci


Strona korzysta z plików cookies. Nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia przeglądarki. Administracja nie ponosi odpowiedzialności z zastosowania metod leczenia opisanych w witrynie. Witryna ma charakter informacyjny.